دوشنبه 13 مرداد 1399

logo majlesi3

 در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری مجلسی به استناد مصوبه شماره 98/621 مورخ 1398/10/23 شورای اسلامی شهر و نامه شماره 20/1/100679مورخ 1398/11/10 استانداری اصفهان، تایید و تصویب گردید%

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31