يكشنبه 25 آذر 1397

logo majlesi3

در روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 آقای مهندس موسوی شهردار مجلسی

به همراه مهندس مجیدی مدیر عامل محترم شرکت عمران و مهندس حقیقی عضو محترم هیئت مدیره شرکت عمران با حضور در دبستان پارسیان شهر مجلسی ، جشنواره فعالیت های پژوهشی دانش آموزان این دبستان را با نام جابر بن حیان افتتاح نموده و به توضیحات تک تک دانش آموزان شرکت کننده در این جشنواره توجه و تحقیقات آنان را تمجید نمودند.