يكشنبه 25 آذر 1397

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

در روز دوشنبه مورخ 96/11/30 اولین جلسه کمیسیون نامگذاری معابر شهر مجلسی

با حضور مهندس موسوی شهردار ، مهندس احمدپور و سرکار خانم یلمه اعضای محترم شورای اسلامی شهر مجلسی و تعدادی از کارمندان شهرداری برگزار و در مورد نام گذاری برخی از معابر فاقد نام سطح شهر بحث و گفتگو گردید.