دوشنبه 27 اسفند 1397

logo majlesi3

 

  

 

 

دومین جلسه نام گذاری معابر سطح شهر در روز

دوشنبه مورخ 97/2/24 با حضور شهردار و اعضای کمیته نامگذاری برگزار و در مورد نام گذاری معابر محله های کوشش و دانش تصمیماتی اتخاذ گردید.

امید است با تأیید فرمانداری ، پلاک کوبی خیابانها و منازل این دو محل در اسرع وقت توسط شهرداری و با همکاری اداره پست شهرستان مبارکه انجام گردد.