پنجشنبه 2 اسفند 1397

logo majlesi3

 

 

 

 

 

 

در روز چهارشنبه مورخ 97/06/14 جلسه نامگذاری معابر شهر مجلسی

با حضور شهردار ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر مجلسی و مسئولین واحدهای مربوطه شهرداری برگزار و در مورد نام گذاری معابر محله ها و خیابان های بدون نام گفتگو گردید.