پنجشنبه 2 اسفند 1397

logo majlesi3

در روز دوشنبه مورخ 97/7/9 ،مهندس موسوی شهردار مجلسی به همراه ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر با حضور در ایستگاه آتش نشانی ضمن قدردانی از زحمات کادر آتش نشانی روز آتش نشان را به آنان تبریک گفتند.