يكشنبه 4 اسفند 1398

logo majlesi3

آگهی مزایده عمومی مرحله اول (نوبت اول)


شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز

شماره ۹۷/۶۰۷مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹شورای محترم اسلامی شهر مجلسی 3 قطعه زمین تجاری واقع در بلوار ارم میانی شهر مجلسی به مساحت هر یک ۶۴/۶۱ متر مربع را با قیمت پایه کارشناسی هر مترمربع 30000000ریال (سی میلیون ریال) از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط شرکت در مزایده:
1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را رعایت نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید نسبت به واریز مبلغ 96,915,000 ریال (به ازای هر پلاک) معادل 5 % کل مبلغ کارشناسی تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 110309651009 شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه مجلسی اقدام و یا ضمانت‌نامه بانکی معتبر ارائه نمایند.
3- متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۹زمان انتشار اولین آگهی) تا آخر وقت اداری روز  چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۷به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند.
4- متقاضیان می‌توانند حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۸پیشنهادات خود را در پاکت‌های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه محرمانه حراست شهرداری مجلسی نموده و رسید دریافت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری مجلسی به نشانی www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 52472852-031 (امور قراردادهای شهرداری) تماس حاصل نمائید.

نشانی: استان اصفهان- شهرستان مبارکه- شهر مجلسی- میدان امام خمینی(ره) - شهرداری مجلسی

آیت اله اسلانی - شهردار مجلسی

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29