سه شنبه 29 مهر 1399

logo majlesi3

بودجه شهرداری 

تصویب و ابلاغ اولین بودجه شهرداری مجلسی

در اجرای مفاد بند (8) از تبصره (4) ماده (55) و ماده (67) قانون شهرداری و پس از بررسی های کارشناسی و در نظر گرفتن پارامترهای درآمدی و هزینه های پیش بینی شده ، بودجه دو ماهه چایانی سال 94 به مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال که معادل 40 درصد عمرانی و 60 درصد جاری پیش بینی و تدوین شده است به تصویب استاندار محترم اصفهان و جانشین شورای اسلامی شهر مجلسی رسیده ، طی نامه شماره 86251 مورخ 94/12/2 جهت اجرا برابر مقررات به شهرداری مجلسی ابلاغ گردید.

همچنین بودجه سال 95 شهرداری به مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال که معادل 40 درصد عمرانی و 60 درصد جاری پیش بینی شده است پس از تصویب استاندار محترم اصفهان و جانشین شورای اسلامی شهر طی نامه شماره 96829 مورخ 94/12/18 جهت اجرا برابر مقررات و آئین نامه های مربوطه به شهرداری مجلسی ابلاغ گردید.

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61