دوشنبه 1 مهر 1398

logo majlesi3

بودجه شهرداری 

تصویب و ابلاغ اولین بودجه شهرداری مجلسی

در اجرای مفاد بند (8) از تبصره (4) ماده (55) و ماده (67) قانون شهرداری و پس از بررسی های کارشناسی و در نظر گرفتن پارامترهای درآمدی و هزینه های پیش بینی شده ، بودجه دو ماهه چایانی سال 94 به مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال که معادل 40 درصد عمرانی و 60 درصد جاری پیش بینی و تدوین شده است به تصویب استاندار محترم اصفهان و جانشین شورای اسلامی شهر مجلسی رسیده ، طی نامه شماره 86251 مورخ 94/12/2 جهت اجرا برابر مقررات به شهرداری مجلسی ابلاغ گردید.

همچنین بودجه سال 95 شهرداری به مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال که معادل 40 درصد عمرانی و 60 درصد جاری پیش بینی شده است پس از تصویب استاندار محترم اصفهان و جانشین شورای اسلامی شهر طی نامه شماره 96829 مورخ 94/12/18 جهت اجرا برابر مقررات و آئین نامه های مربوطه به شهرداری مجلسی ابلاغ گردید.