سه شنبه 29 مهر 1399

logo majlesi3

شهرداران مجلسی

دکتر محمود بخشی 

تاریخ شروع : 94/9/24

تاریخ خاتمه : 96/6/22

 

    مهندس سید امین اله موسوی                                                               

   تاریخ شروع : 96/6/22

تاریخ خاتمه : 98/2/9

 

مهندس آیت اله اسلانی

تاریخ شروع : 98/4/19

تاکنون

آخرین اخبار

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61