شنبه 4 خرداد 1398

logo majlesi3

شهرداران مجلسی

دکتر محمود بخشی 

تاریخ شروع : 94/9/24

تاریخ خاتمه : 96/6/22

 

    مهندس سید امین اله موسوی                                                               

   تاریخ شروع : 96/6/22

تاکنون