چهارشنبه 1 فروردين 1397

logo majlesi3

آگهی مزایده عمومی مرحله اول (نوبت اول)


شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 440/96 مورخ 16/11/96 شورای محترم اسلامی شهر مجلسی، اجازه بهره برداری از یک باب چایخانه و آلاچیق و دریاچه واقع در بوستان ارم شهر مجلسی را با قیمت پایه کارشناسی جمعاً به مبلغ 144,000,000 ریال برای مدت یکسال شمسی و هر سه به یک پیمانکار از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط واگذار می نماید.

شرایط عمومی مزایده:

1- شرکت کنندگان در مزایده باید مفاد قانون منع مداخله کارکنان دولت (مصوبه سال1337) در معاملات دولتی و کشوری را رعایت نمایند.
2- متقاضیان باید دارای تأییدیه از مراجع ذی‌صلاح و فاقد سوء پیشینه کیفری باشند.
3- متقاضیان باید واجد صلاحیت‌های لازم (فنی، اخلاقی و...) بوده و توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را دارا باشند. تأیید مراتب فوق به عهده شهرداری مجلسی است.
4- برنده مزایده و کلیه افراد بکار گرفته شده ملزم به داشتن صلاحیت‌های لازم (فنی، اخلاقی و...) بوده و پیش از بکارگیری باید گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر، گواهی عدم سوء پیشینه و... خود را برای عقد قرارداد به شهرداری ارائه نمایند.
- تبصره: کارکنانی که در این گونه اماکن به خدمت گرفته می‌شوند نباید هیچ‌گونه رابطه استخدامی و قراردادی با شهرداری مجلسی داشته باشند.
5- مبالغ پایه اجاره چایخانه، آلاچیق و دریاچه به ترتیب 7،000،000 ریال، 1,000,000 ریال و 4,000,000 ریال بصورت ماهیانه و برای یک دوره یک ساله به ترتیب 84،000،000 ریال، 12,000,000 ریال و 48,000,000 ریال می‌باشد. میزان اجاره و قیمت مکان مزایده با لحاظ نمودن شرایط موجود (مکان، تجهیزات، امکانات و...) و بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین گردیده است.
6- تغییر کاربری و استفاده غیر از موضوع مزایده ممنوع می باشد.
- تبصره: نوع استفاده محل مذکور صرفاً جهت کافی شاپ می‌باشد.
- تبصره: تامین لوازم راه اندازی و قایق های دریاچه به عهده مستاجر می باشد.
7- کروکی، موقعیت محل و متراژ مذکور، پیوست می‌باشد.
8- مهلت دریافت و تحویل اسناد:
- متقاضیان می توانند از روز یکشنبه مورخ 29/11/96 (زمان انتشار اولین آگهی) تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 13/12/96 به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد و مدارک مزایده را دریافت نمایند.
- متقاضیان حداکثر تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 15/12/96 پیشنهادات خود را در پاکت‌های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه شهرداری مجلسی نموده و رسید دریافت نمایند.
- پیشنهادات رأس ساعت 15 روز چهار شنبه مورخ 16/12/96 در کمیسیون معاملات شهرداری رسیدگی و برابر مقررات و صرفه و صلاح شهرداری تصمیم گیری خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان هنگام باز کردن پاکتها آزاد می‌باشد.
9- نحوه تکمیل اسناد و پاکتها:
- متقاضیان باید پیشنهادات خود را در دو پاکت (الف) و (ب) قرار دهند.
- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار گیرند: (تضمین شرکت در مزایده)

* فیش بانکی به مبلغ 7,200,000 ریال، معادل 5 % کل مبلغ پیمان به عنوان ضمانت شرکت در مزایده که بصورت نقدی به حساب سیبای شماره 0110309651009 شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه شهر مجلسی واریز شده و یا ضمانت نامه بانکی معتبر.
- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ب) قرار گیرند:
* مدارک و سوابق کاری مرتبط با موضوع مزایده
* برگ شرایط عمومی مزایده به همراه مهر و امضای تمام صفحات توسط مقام مجاز
* برگ پیشنهاد قیمت که می‌بایست با عدد و حروف تکمیل و پس از مهر و امضاء مقام مجاز در پاکت قرار گیرد. (بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی)

10- شهرداری مجلسی 3 مکان آلاچیق، چایخانه و دریاچه را با وضع موجود تحویل برنده مزایده داده و هیچگونه مسئولیتی در قبال ارتقاء یا تعمیرات احتمالی ندارد.
11- شهرداری مجلسی در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
12- به پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده و یا مخدوش و یا مشروط و مبهم و بدون سپرده قید شده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13- پیشنهاد دهندگان بایستی کلیه اسناد دریافتی را مهر و امضا نمایند و پس از تسلیم پیشنهادات نمی توانند به عذر عدم اطلاع از شرایط مزایده اعتراض نمایند.
14- شرکت کنندگان باید قبل از ارائه پیشنهاد، شرایط و دیگر ضمائم مزایده را مطالعه کرده و از کیفیت و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات اطلاع کامل کسب نمایند. بدیهی است پس از ارائه پیشنهاد قیمت، امکان تغییر و یا عودت آن نخواهد بود.
15- سپرده نفر دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ شهرداری ظرف مدت یک هفته از عقد قرارداد خودداری نماید، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز با شرایط ذکر شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده وی نیز به نفع شهرداری مجلسی ضبط خواهد شد.
16- چنانچه هر یک از پیشنهاد دهندگان نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مزایده، ابهامی داشته باشند می بایست قبل از تسلیم پیشنهاد مراتب را کتباً اطلاع داده و تقاضای توضیح کتبی نماید.
17- برنده مزایده موقع عقد قرارداد باید معادل 10 % کل مبلغ مورد پیمان را به عنوان حسن انجام کار و تعهدات، نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز و یا به صورت ضمانت‌نامه بانکی به شهرداری تحویل نماید.
18- مدت انجام کار از زمان عقد قرارداد به مدت یک سال شمسی می باشد.
19- برنده مزایده مکلف است پس از تاریخ تحویل موضوع قرارداد ظرف مدت 48ساعت نسبت به موضوع بهره برداری طبق مفاد قرارداد اقدام نماید.
20- کلیه هزینه های تجهیز و تکمیل محل، هزینه مورد نیاز اعم از گاز، برق، آب و... و کلیه عوارض قانونی و مالیات به عهده برنده مزایده بوده و شهرداری مجلسی هیچ‌گونه تعهدی در این خصوص ندارد.
21- برنده مزایده ملزم به اخذ مجوزات لازم از ادرات مختلف (اصناف، اماکن، بهداشت و...) می باشد.
22- برنده مزایده حق واگذاری به غیر بصورت نمایندگی، صلح حقوق، وکالت و... به صورت جزئی و کلی نخواهد داشت.
23- بهای خدمات ارائه شده طبق دستورالعمل اتحادیه ذیربط خواهد بود که برنده مزایده ملزم به رعایت آن می باشد.
24- تسلیم پیشنهاد قیمت و امضای زیر این آگهی به منزله پذیرش کلیه شرایط مندرج در اوراق مزایده و ضمائم آن می باشد.

سید امین اله موسوی
شهردار مجلسی