دوشنبه 28 خرداد 1397

logo majlesi3

                                                                           آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)
شهرداری مجلسی در نظر دارد به استناد مجوز شماره 97/56 مورخ 97/2/19 شورای اسلامی شهر مجلسی، کلیه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز شهر را با اعتبار حداکثر 7،872،831،932 ریال (هفت میلیارد و هشتصد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد و سی و یک هزار و نهصد و سی و دو ریال) طبق اسناد و مدارک مربوطه و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
شرایط عمومی مناقصه:
1- پیشنهاد دهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی را رعایت نمایند.
2- پیشنهاد دهندگان باید دارای رتبه بندی از سازمان نظام مهندسی در رشته کشاورزی باشند.
3- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
4- بهای کار انجام شده براساس قیمتهای اعلامی در پیشنهاد قیمت و طبق صورتحساب تنظیمی و پس از گواهی واحد نظارت شهرداری قابل پرداخت می باشد.
5- برنده مناقصه در موقع عقد قرارداد باید معادل 10 % کل مبلغ مورد پیمان را به عنوان حسن انجام کار و تعهدات، نقداً به حساب سپرده شهرداری واریز و یا به صورت ضمانت‌نامه بانکی به شهرداری تحویل نماید. شهرداری در صورت لزوم اختیار دارد عملیات موضوع مناقصه را تا سقف 25 % اضافه یا کسر نماید.
6- مدت انجام کار از زمان عقد قرارداد بمدت 12 ماه می باشد.
7- سپرده نفر دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ شهرداری ظرف مدت یک هفته از عقد قرارداد خودداری نماید، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز با شرایط ذکر شده حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده وی نیز به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
8- چنانچه هر یک از پیشنهاد دهندگان نسبت به مفهوم اسناد و مدارک مناقصه، ابهامی داشته باشند می بایست قبل از تسلیم پیشنهاد، مراتب را کتباً اطلاع داده و تقاضای توضیح کتبی نماید.
9- به پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر در آگهی رسیده و یا مخدوش و یا مشروط و مبهم و بدون سپرده قید شده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. کمیسیون معاملات شهرداری ظرف مدت یک هفته پیشنهادها را بررسی و رأی خود را کتباً به برنده مناقصه اعلام می نماید.
10- مهلت دریافت و تحویل اسناد:
- پیشنهاد دهندگان می توانند از تاریخ 97/02/19 تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 97/03/05 پیشنهادات خود را در پاکت‌های لاک و مهر شده تحویل دبیرخانه شهرداری مجلسی نموده و رسید دریافت نمایند.
- پیشنهادات رأس ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 97/03/06در کمیسیون معاملات شهرداری رسیدگی خواهند شد.
11- نحوه تکمیل اسناد و پاکتها:
- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادات خود را در سه پاکت (الف)، (ب) و (ج) قرار دهند.
- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (الف) قرار گیرند: (تضمین شرکت در مناقصه)
- پیشنهاد دهندگان باید مبلغ 393.650.000 ریال معادل 5 % کل مبلغ پیمان را به عنوان ضمانت شرکت در مناقصه بصورت نقد به حساب سیبای شماره 0110309651009 شهرداری نزد بانک ملی ایران شعبه شهر مجلسی واریز و یا به صورت ضمانت نامه بانکی تهیه و فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی را در پاکت الف قرار دهند.
- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ب) قرار گیرند: (پیشنهاد فنی و بازرگانی)
- تصاویر اساسنامه و آگهی تأسیس/ تغییرات و ... شرکت
- ارائه مدارک و سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه
- برگ شرایط عمومی پیمان به همراه مهر و امضای تمام صفحات توسط مقام مجاز شرکت.
- مدارک و اسنادی که باید در پاکت (ج) قرار گیرند: (پیشنهاد قیمت)
- برگ پیشنهاد قیمت می‌بایست با عدد و حروف تکمیل و پس از مهر و امضاء مقام مجاز شرکت در پاکت قرار گیرد.
12- شرکت کنندگان باید قبل از ارائه پیشنهاد، شرایط و دیگر ضمائم مناقصه را مطالعه کرده و از کیفیت و چگونگی شرایط و سایر مقتضیات اطلاع کامل کسب نمایند. بدیهی است پس از ارائه پیشنهاد قیمت، امکان تغییر و یا عودت آن نخواهد بود. به پیشنهاداتی که مشروط، مخدوش و به صورت قلم خوردگی و یا بعد از مهلت قانونی ارائه شده باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
13- کسور قانونی طبق مقررات از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد.
14- تسلیم پیشنهاد قیمت و امضای زیر این آگهی به منزله پذیرش کلیه شرایط مندرج در اوراق مناقصه و ضمائم آن می باشد.

                                                                                                   سیّد امین اله موسوی - شهردار مجلسی