سه شنبه 29 مهر 1399

logo majlesi3

واحدهای شهرداری

کارشناس شهرسازی

نام : مهرزاد           نام خانوادگی : ایرانپور

نام پدر : بهرام

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی :مهندسی عمران

مسئول امور مالی

    نام : فاطمه       نام خانوادگی : سلیمی نژاد

    نام پدر : علی محمد

    آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

    رشته تحصیلی :حسابداری

    

مسئول امور اداری

نام : سیاوش        نام خانوادگی : صادقی

نام پدر :علی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی