دوشنبه 13 مرداد 1399

logo majlesi3

نام : سیاوش        نام خانوادگی : صادقی

نام پدر :علی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی