دوشنبه 13 مرداد 1399

logo majlesi3

    نام : فاطمه       نام خانوادگی : سلیمی نژاد

    نام پدر : علی محمد

    آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

    رشته تحصیلی :حسابداری