دوشنبه 13 مرداد 1399

logo majlesi3

نام : مهرزاد           نام خانوادگی : ایرانپور

نام پدر : بهرام

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی :مهندسی عمران