دوشنبه 13 مرداد 1399

logo majlesi3

واحدهای شهرداری

مسئول امور خدمات شهری

    نام : امید         نام خانوادگی : ایرانپور

    نام پدر : اسماعیل

    آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

    رشته تحصیلی : آمایش و ارزیابی محیط زیست

    

مسئول امور شهرسازی و معماری

نام : سید میلاد        نام خانوادگی : ملکوتی

نام پدر : سید کاظم

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : معماری

مسئول درآمد و نوسازی

نام : امید        نام خانوادگی : همت

نام پدر : ولی الله

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته تحصیلی : حسابداری