يكشنبه 25 آذر 1397

logo majlesi3

مراسم پرده برداری از تندیس علامه مجلسی
مراسم پرده برداری از تندی...
مراسم پرده برداری از تندیس علامه مجلسی
مراسم پرده برداری از تندی...
مراسم پرده برداری از تندیس علامه مجلسی
مراسم پرده برداری از تندی...
مراسم پرده برداری از تندیس علامه مجلسی
مراسم پرده برداری از تندی...
مراسم پرده برداری از تندیس علامه مجلسی
مراسم پرده برداری از تندی...
مراسم پرده برداری از تندیس علامه مجلسی
مراسم پرده برداری از تندی...
مراسم پرده برداری از تندیس علامه مجلسی
مراسم پرده برداری از تندی...
مراسم پرده برداری از تندیس علامه مجلسی
مراسم پرده برداری از تندی...
مراسم پرده برداری از تندیس علامه مجلسی
مراسم پرده برداری از تندی...